Opposite Words: विलोम शब्द in Hindi | Vilom Shabd

क्या आप जानते है की विलोम शब्द किसे कहते है। यदि नहीं तो आज हम आपके लिए विलोम शब्द से संबंधित जानकारी को लेकर आये है। आप हमारे इस लेख में दी गई जानकारी के अनुसार देख सकते है की विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है एवं इसका प्रयोग कब किया जाता है। विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ किसी शब्द का उल्टा अर्थ या विपरीत के रूप में जाना जाता है।

विलोम शब्द (Opposite Words Ulta Shabd) को अंग्रेजी भाषा में Antonyms कहा जाता है। साथ ही विलोम शब्द को कई नामों से उच्चारित किया जाता है जैसे :- विपरीतार्थक शब्द (Viparitarthak Shabd) या विरुद्धार्थी शब्द (Virudharthi Shabd) एवं विपरीत शब्द (Viprit Shabd)। Antonyms Words वह है जो उदाहरण के तौर पर उपसर्ग से बनने वाले है। यहाँ हमने आपको कुछ शब्दों के विलोम शब्दों को दर्शाया है जो की इस प्रकार से निम्नवत है।

Opposite Words: विलोम शब्द in Hindi | Vilom Shabd
Opposite Words: विलोम शब्द in Hindi | Vilom Shabd

Hindi Mein Vilom Shabd- चल-अचल, आस्था-अनास्था, ज्ञान-अज्ञान, शगुन-अपशगुन, मान-अपमान, लिंग परिवर्तन से बनने वाले Antonyms Words जैसे- लड़का-लड़का, राजा-रानी, गाय-बैल, भाई-बहन, जो शब्द उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। उनसे बनने वाले Opposite Words – राजतंत्र-गणतंत्र, लघुकाय-विशालकाय, एकतंत्र-बहुतंत्र और विपरीत जाति के शब्दों से बनने वाले विलोम शब्द – गुलाम-आजाद, न्यूनतम-अधिकतम,मीठा-कड़वा, आदि।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है?

Opposite Words in Hindi (विलोम शब्द हिंदी में)

अनुक्रमांकशब्दविलोम शब्द शब्दविलोम शब्द
1.नूतनपुरातनबहुज्ञअल्पज्ञ
2.रक्षकभक्षकनित्यअनित्य
3.लिखितमौखिकअग्रिमअन्तिम
4.विधिनिषेधनिर्जलअजल
5.ईश्वरअनीश्वरग्रहणअर्पण
6.सगुणनिर्गुणउपेक्षाअपेक्षा
7.शीतउष्णसनाथअनाथ
8.क्रयविक्रयउन्नतअवनत
9.देशीविदेशीआदरअनादर
10.वरदानअभिशापअतिवृष्टिअनावृष्टि
11.शोकहर्षअभिज्ञअनभिज्ञ
12.साक्षरनिरक्षरसदोषअदोष
13.इच्छाअनिच्छादीर्घायुअल्पायु
14.अक्रुरक्रुरपुरातनअधुनातन

Opposite Words in Hindi

नीचे निम्नलिखित टेबल में आपको शब्दों के विलोम अर्थ देखने को मिलेंगे। जानिए कई विलोम शब्द :-

अनुक्रमांक शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
1.बाह्यअंतरएकअनेक
2.इतिअथउपसर्गप्रत्यय
3.दीर्घकालीनअल्पकालीनउग्रसौम्य
4.मर्त्यअमरउत्तममध्यम
5.अनभ्यस्तअभ्यस्तउर्वरअनुर्वर बंजर
6.उदयअस्तऐतिहासिकअनैऐतिहासिक
7.कनिष्ठवरिष्ठकठिनसरल
8.उदात्तअनुदात्तक्रमव्यतिक्रम
9.उन्नतिअवनतिक्रूरअक्रूर
10.उत्कृष्टनिकृष्टकठोरकोमल
11.उत्तरायणदक्षिणायनओजस्वीनिस्तेज
12.अस्ताचलउदयाचलगुरुलघु
13.उधमनिरुद्धगुणअवगुण
14.ऊपरनीचेखेदप्रसन्नता
15.उत्तरदक्षिणगुप्तप्रकट
16.उत्थानपतनभूगोलखगोल
17.उपचारअनुपचारशूद्रस्वर्ण
18.अधोगामीउर्ध्वगामीबेकारमहत्त्व
19.उच्चनीचकर्मण्यअकर्मण्य
20.कलआजकुपूतसपूत
21.उपन्यासएकांकीउचितअनुचित
22.औपचारिकअनौपचारिककृत्रिमप्राकृत
23.तरलठोसगर्मठंडा
24.प्रकाशतिमिरनिकासप्रवेश

Hindi Opposite Words :विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi

नीचे टेबल के अंतर्गत विलोम शब्द के लगभग 30 उदाहरण प्रदान किये गए है इन्हे भी देखिये :-

S.NO.Words Opposite Words In Hindi WordsOpposite Words In Hindi
1.केंद्रितविकेन्द्रितगरीबअमीर
2.तमज्योतिबाहरघर
3.सचझूठक़ानूनीगैरकानूनी
4.चेतनजड़कान्तकांता
5.महलझोंपड़ीकमीबेशी
6.स्थलजलकामआराम
7.भाटाज्वारकालागोरा
8.जीवनमरणप्रशंसाकुत्सा
9.कनिष्ठज्येष्ठक्रेताविक्रेता
10.संकरीचौड़ीक्रोधक्षमा
11.प्रकाशछायाकमजोरताकतवर
12.गंभीरचपलखुशनसीबबदनसीब
13.घमंडविनयक्रूरअक्रूर
14.घमासानसामान्यकनीयवरीय
15.घनेरानगण्यकन्यावर
16.निश्चिंतचिंतितकुकृतिसुकृत्य
17.गंभीरसहजकलआज
18.गंधीलासुगंधितकार्यअकार्य
19.गठियानाखोलनाखोलनाबांधना
20.गणनीयअगणितखुशगमगीन
21.निर्विरोधगतिरोधखुलाबंद
22.गंधदायकगंधाहारककठिनाईसरलता
23.अगठितगठितनिर्दयीदयालु
24.अदेयदेयगजबसामान्य
25.अँधेराचाँदनीसहीगडबड
26.गोरक्षकगोभक्षकप्रकटगूढ़
27.कभी–कभीअक्सरदूर केकरीबी
28.ग्रामीणशहरीस्वकीयापरकीया
29.सगुणनिर्गुणवंघनिंघ
30.ग्रामनगरछलीनिश्छल
S.NO.WordsOpposite Words In Hindi WordsOpposite Words In Hindi
1.नारीनरउपकारअपकार
2.सजीवनिर्जीवभिज्ञअनभिज्ञ
3.सरसनीरससध्दर्मअधर्म
4.अनैतिकनैतिकग्राह्यअग्राह्य
5.अंतिमप्रारंभिकविरक्तअनुरक्त
6.सांयप्रात:प्रूर्णिमाअमावस्या
7.प्रतीचीप्राचीप्राचीनअर्वाचीन
8.विहितनिषिद्धअन्तरंगबहिरंग
9.सदयनिर्दयअसलीनकली
10.नवीनप्राचीनअपेक्षितअनपेक्षित
11.पश्चिमपूर्वपूर्णतःअंशतः
12.सूखाग्रस्तबाढ़ग्रस्तआस्थाअनास्था
13.फूलनामुरझानाउपकारअपकार
14.गंधाहारकगंधदायकतरलठोस
15.सिलसिलेवारगड्मडजागरणशयन
16.गंधीलासुगंधितकृषस्थूल
17.गतिमानस्थिरअच्छाबुरा
18.गण्यनगण्यमूकवाचाल
19.खगोलभूगोलस्वस्थरुग्ण
20.खरीदनाबेचनाशाश्वतक्षणिक
21.पानागँवानाअकालसुकाल
22.गणनीयअगणितसक्रियनिष्क्रय
23.गदरशांतिआसक्तअनाशक्त
24.चलअचलसपूतकपूत
25.छलीनिश्चलअल्पअधिक
26.चेतनअचेतनअतुकान्ततुकान्त
27.चिरअचिरइतिअथ
28.चोरसाधुअनाहूतआहुत
29.चंचलस्थिरबहिरंगअन्तरंग
30.चाहाअनचाहादेयअदेय
31.निरालम्बअवलम्बअवरप्रवर
S.NO.WordsOpposite Words In Hindi WordsOpposite Words In Hindi
1.गाड़नाउखाड़नावितलअतल
2.धूपछांहपासदूर
3.घंटाघाटीऋणात्मकधनात्मक
4.शांतिपलकुटिलसरल
5.घटियाबढ़ियाउधारनगद
6.गड्मडसिलसिलेवारउद्घाटनसमापन
7.पानागँवानाउन्मीलननिमीलन
8.शहरजंगलउऋणऋण
9.जन्ममृत्युउपस्थितअनुपस्थित
10.विजातीयजातीयउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
11.कैदछूटउन्मुखविमुख
12.बड़ाछोटाउदयअस्त
13.घोषितअघोषितगमनआगमन
14.पापपुण्यनिम्नउच्च
15.सरलजटिलउत्साहनिरुत्साह
16.हारजीतउपयुक्तअनुपयुक्त
17.स्थावरजंगमअनुपमाउपमेय
18.पराजयजयउत्कर्षविकर्ष
19.जातिकुजातिउपयोगदुरुपयोग
20.सुषुप्तजाग्रतउचितअनुचित
21.रातदिनउपायनिरुपाय
22.गण्यनगण्यएकाग्रचंचल
23.गाढ़ापतलाएकत्रविकिरण
24.गठीलाढीलाएककेअनेक
25.स्थिरगतिमानक्रोधक्षमा
26.घटावजोड़ज्येष्ठकनिष्ठ
27.चमकहीनचमकदारकायरनिडर
28.रुखड़ाचिकनाऐश्वर्यअनैश्वर्य
29.ग्रासमोक्षएकलबहुल
30.चालाकबेवकूफएकताअनेकता
31.ग्रहणत्यागऐहिकपारलौकिक
32.बेचनाखरीदनाएड़ीचोटी
33.गौणप्रमुख प्रधानकृष्णशुक्ल
34.घरेलूबाहरीकुरूपसुंदर
35.खगोलभूगोलदंडक्षमा
36.खराखोटाक्षमाक्रोध
37.संकोचीढीठखंडनमंडन
38.चढनाढलनामुक्तग्रस्त
29.दासप्रभुबंदखुला
30.विधिनिषेधगोचरअगोचर
31.सदयनिदयगद्यपद्य
32.कुख्यातविख्यातग्रामविशिष्ट
33.पदावनतिपदोन्नतिक्रियाप्रतिक्रिया
34.अंतप्रारम्भकुमार्गसुमार्ग
35.करीबीदूर केबीचकिनारा
36.कठिनाईसरलताकोपकृपा
37.भलाईबुराईकुपुत्रीसुपुत्री
38.कुलटापतिव्रताकच्चापक्का
39.भृत्यप्रभुकमज्यादा
40.अवसादप्रसादकाबिलनाकाबिल
41.सकामनिष्कामकायरनिडर
42.मोटापतलाखरीदबिक्री
43.बदनेकखीजनारीझना
44.स्वर्गनरकखलसज्जन
45.अनामनामखद्यअखाद्य
46.सामान्यप्रमुखखिलनामुरझाना
47.नित्यअनित्यखंडनमंडन
50.कुपोषणपोषणकुख्यातविख्यात
51.परिचितअपरिचितकदाचारसदाचार
52.अप्रभावितप्रभावितबदबूखुशबू
53.स्त्रीपुरुषखुशकिस्मतबदकिस्मत
Opposite Words :विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi
Opposite Words :विलोम शब्द इन हिंदी | viprit shabd in Hindi

विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi

गठीलाढीलाअंगीकारअस्वीकार
केंद्रितविकेन्द्रितअंतअनंत
कुकृतिसुकृत्यअंतर्मुखीवहिर्मुखी
सदाचारकदाचारअकामसुकाम
कभी–कभीअक्सरअकालसुकाल
गतिरोधनिर्विरोधअक्सरकभी-कभार
गंभीरसहजअगमसुगम
आतिथेयअतिवृष्टिअगलापिछला
अग्निजलअग्रपश्च
अघअनघअजीबअनोखा
अचरचरअजेयजेय
अच्छाबुराअज्ञविज्ञ
चढ़ावउतारअतिअल्प
अतलअतलअधिकन्यून
अछूतछूतअधमउत्तम
चिन्मयअचिन्मयअधःउपरि
चतुरमूर्खअदोषसदोष
चाहअनचाहअदेयदेय
चिरन्तरनश्वरअत्यधिकअत्यल्प
चोरपुलिसअतुकान्ततुकान्त
अधिकारीअनाधिकारीअरुचिरुचि
अधुनातनपुरातनअर्जनवर्जन
अनाथसनाथअर्थअनर्थ
अनाहूतआहूतअर्थीप्रत्यर्थी
अनित्यनित्यअर्पणग्रहण
अनिवार्यवैकल्पिकअर्पितगृहीत
अनुकूलप्रतिकूलअर्वाचीनप्राचीन
अनुग्रहविग्रहअल्पअधिक
अनुजअग्रजअल्पसंख्यकबहुसंख्यक
अनुपस्थितउपस्थितअवरप्रवर
अल्पायुदीर्घायुअवनतउन्न्त
अवनतिउन्नतिअवनिअम्बर
अवरप्रवरअश्रुहास
अस्तउदयआकीर्णविकीर्ण
आकाशपातालआकर्षणविकर्षण
अनुमति देनामना करनाआधारनिराधार
अनुरक्तिविरक्तिआदिष्टनिषिद्ध
अनुरागविरागआदिअंत
अनुलोमप्रतिलोमआदिअनादि
अनेकएकआदानप्रदान
अनेकताएकताआदर्शयथार्थ
अनैक्यऐक्यआदरअनादर
अन्तरंगबहिरंगआदत्तप्रदत्त
अन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्धआत्मापरमात्मा
अन्धकारप्रकाशआतुरअनातुर
अपनापरायाआजादीगुलामी
अपमानसम्मानआच्छादितअनाच्छादित
अपेक्षानगदआचारअनाचार
अपेक्षाउपेक्षाआग्रहीदुराग्रही
अभिज्ञअनभिज्ञआग्रहदुराग्रह
अभिमाननम्रताआगतअनागत
अमरमर्त्यआकुंचनप्रसारण
अमावस्यापूर्णिमाआगमलोप
अमृतविषआगामीगत, विगत
अरागसुरागआधुनिकप्राचीन
अस्वस्थस्वस्थआनाजाना

opposite word in hindi विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi FAQ

विलोम शब्द किसे कहते है ?

किसी शब्द के विपरीत (उल्टा) शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है।

परीक्षा का विलोम शब्द क्या है ?

परीक्षा का विलोम शब्द अज्ञानता या उपेक्षा होता है।

विलोम को अंग्रेजी में क्या कहते है ?

विलोम को अंग्रेजी में Synonym कहते है।

अमावस्या का विलोम शब्द क्या है ?

अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा है।

अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या है ?

अस्वस्थ का विलोम शब्द स्वस्थ है।

Leave a Comment