Opposite Words: विलोम शब्द in Hindi | Vilom Shabd

Opposite Words– क्या आप जानते है की विलोम शब्द किसे कहते है। यदि नहीं तो आज हम आपके लिए विलोम शब्द से संबंधित जानकारी को लेकर आये है। आप हमारे इस लेख में दी गई जानकारी के अनुसार देख सकते है की विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है एवं इसका प्रयोग कब किया जाता है।

विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ किसी शब्द का उल्टा अर्थ या विपरीत के रूप में जाना जाता है। विलोम शब्द (Opposite Words) को अंग्रेजी भाषा में Antonyms कहा जाता है। Antonyms Words वह है जो उदाहरण के तौर पर उपसर्ग से बनने वाले है। यहाँ हमने आपको कुछ शब्दों के विलोम शब्दों को दर्शाया है जो की इस प्रकार से निम्नवत है।

Opposite Words: विलोम शब्द in Hindi | Vilom Shabd
Opposite Words: विलोम शब्द in Hindi | Vilom Shabd

Vilom Shabdh- चल-अचल, आस्था-अनास्था, ज्ञान-अज्ञान, शगुन-अपशगुन, मान-अपमान, लिंग परिवर्तन से बनने वाले Antonyms Words जैसे- लड़का-लड़का, राजा-रानी, गाय-बैल, भाई-बहन, जो शब्द उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। उनसे बनने वाले Opposite Words – राजतंत्र-गणतंत्र, लघुकाय-विशालकाय, एकतंत्र-बहुतंत्र और विपरीत जाति के शब्दों से बनने वाले विलोम शब्द – गुलाम-आजाद, न्यूनतम-अधिकतम,मीठा-कड़वा, आदि।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है?

Opposite Words in Hindi (विलोम शब्द हिंदी में)

शब्दविलोम शब्द शब्दविलोम शब्द
नूतनपुरातनबहुज्ञअल्पज्ञ
रक्षकभक्षकनित्यअनित्य
लिखितमौखिकअग्रिमअन्तिम
विधिनिषेधनिर्जलअजल
ईश्वरअनीश्वरग्रहणअर्पण
सगुणनिर्गुणउपेक्षाअपेक्षा
शीतउष्णसनाथअनाथ
क्रयविक्रयउन्नतअवनत
देशीविदेशीआदरअनादर
वरदानअभिशापअतिवृष्टिअनावृष्टि
शोकहर्षअभिज्ञअनभिज्ञ
साक्षरनिरक्षरसदोषअदोष
इच्छाअनिच्छादीर्घायुअल्पायु
अक्रुरक्रुरपुरातनअधुनातन
Opposite Words In Hindi

Opposite Words

शब्दविलोम शब्द शब्द विलोम शब्द
बाह्यअंतरएकअनेक
इतिअथउपसर्गप्रत्यय
दीर्घकालीनअल्पकालीनउग्रसौम्य
मर्त्यअमरउत्तममध्यम
अनभ्यस्तअभ्यस्तउर्वरअनुर्वर बंजर
उदयअस्तऐतिहासिकअनैऐतिहासिक
कनिष्ठवरिष्ठकठिनसरल
उदात्तअनुदात्तक्रमव्यतिक्रम
उन्नतिअवनतिक्रूरअक्रूर
उत्कृष्टनिकृष्टकठोरकोमल
उत्तरायणदक्षिणायनओजस्वीनिस्तेज
अस्ताचलउदयाचलगुरुलघु
उधमनिरुद्धगुणअवगुण
ऊपरनीचेखेदप्रसन्नता
उत्तरदक्षिणगुप्तप्रकट
उत्थानपतनभूगोलखगोल
उपचारअनुपचारशूद्रस्वर्ण
अधोगामीउर्ध्वगामीबेकारमहत्त्व
उच्चनीचकर्मण्यअकर्मण्य
कलआजकुपूतसपूत
उपन्यासएकांकीउचितअनुचित
औपचारिकअनौपचारिककृत्रिमप्राकृत
तरलठोसगर्मठंडा
प्रकाशतिमिरनिकासप्रवेश
Opposite Words in Hindi

Opposite Words :विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi

केंद्रितविकेन्द्रितगरीबअमीर
तमज्योतिबाहरघर
सचझूठक़ानूनीगैरकानूनी
चेतनजड़कान्तकांता
महलझोंपड़ीकमीबेशी
स्थलजलकामआराम
भाटाज्वारकालागोरा
जीवनमरणप्रशंसाकुत्सा
कनिष्ठज्येष्ठक्रेताविक्रेता
संकरीचौड़ीक्रोधक्षमा
प्रकाशछायाकमजोरताकतवर
गंभीरचपलखुशनसीबबदनसीब
घमंडविनयक्रूरअक्रूर
घमासानसामान्यकनीयवरीय
घनेरानगण्यकन्यावर
निश्चिंतचिंतितकुकृतिसुकृत्य
गंभीरसहजकलआज
गंधीलासुगंधितकार्यअकार्य
गठियानाखोलनाखोलनाबांधना
गणनीयअगणितखुशगमगीन
निर्विरोधगतिरोधखुलाबंद
गंधदायकगंधाहारककठिनाईसरलता
अगठितगठितनिर्दयीदयालु
अदेयदेयगजबसामान्य
अँधेराचाँदनीसहीगडबड
गोरक्षकगोभक्षकप्रकटगूढ़
कभी–कभीअक्सरदूर केकरीबी
ग्रामीणशहरी स्वकीयापरकीया
सगुणनिर्गुणवंघनिंघ
ग्रामनगरछलीनिश्छल
Opposite Words In Hindi
नारीनरउपकारअपकार
सजीवनिर्जीवभिज्ञअनभिज्ञ
सरसनीरससध्दर्मअधर्म
अनैतिकनैतिकग्राह्यअग्राह्य
अंतिमप्रारंभिकविरक्तअनुरक्त
सांयप्रात:प्रूर्णिमाअमावस्या
प्रतीचीप्राचीप्राचीनअर्वाचीन
विहितनिषिद्धअन्तरंगबहिरंग
सदयनिर्दयअसलीनकली
नवीनप्राचीनअपेक्षितअनपेक्षित
पश्चिमपूर्वपूर्णतःअंशतः
सूखाग्रस्तबाढ़ग्रस्तआस्थाअनास्था
फूलनामुरझानाउपकारअपकार
गंधाहारकगंधदायकतरलठोस
सिलसिलेवारगड्मडजागरणशयन
गंधीलासुगंधितकृषस्थूल
गतिमानस्थिरअच्छाबुरा
गण्यनगण्यमूकवाचाल
खगोलभूगोलस्वस्थरुग्ण
खरीदनाबेचनाशाश्वतक्षणिक
पानागँवानाअकालसुकाल
गणनीयअगणितसक्रियनिष्क्रय
गदरशांतिआसक्तअनाशक्त
चलअचलसपूतकपूत
छलीनिश्चलअल्पअधिक
चेतनअचेतनअतुकान्ततुकान्त
चिरअचिरइतिअथ
चोरसाधुअनाहूतआहुत
चंचलस्थिरबहिरंगअन्तरंग
चाहाअनचाहादेयअदेय
निरालम्बअवलम्बअवरप्रवर
Vilom Shabd In Hindi
गाड़नाउखाड़नावितलअतल
धूपछांहपासदूर
घंटाघाटीऋणात्मकधनात्मक
शांतिपलकुटिलसरल
घटियाबढ़ियाउधारनगद
गड्मडसिलसिलेवारउद्घाटनसमापन
पानागँवानाउन्मीलननिमीलन
शहर जंगलउऋणऋण
जन्ममृत्युउपस्थितअनुपस्थित
विजातीयजातीयउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
कैदछूटउन्मुखविमुख
बड़ाछोटाउदयअस्त
घोषितअघोषितगमनआगमन
पाप पुण्य निम्नउच्च
सरलजटिलउत्साहनिरुत्साह
हारजीतउपयुक्तअनुपयुक्त
स्थावरजंगमअनुपमाउपमेय
पराजयजयउत्कर्षविकर्ष
जातिकुजातिउपयोगदुरुपयोग
सुषुप्तजाग्रतउचितअनुचित
रात दिन उपायनिरुपाय
गण्यनगण्यएकाग्रचंचल
गाढ़ापतलाएकत्रविकिरण
गठीलाढीलाएककेअनेक
स्थिरगतिमानक्रोधक्षमा
घटावजोड़ज्येष्ठकनिष्ठ
चमकहीनचमकदारकायरनिडर
रुखड़ाचिकनाऐश्वर्यअनैश्वर्य
ग्रासमोक्षएकलबहुल
चालाकबेवकूफएकताअनेकता
ग्रहणत्यागऐहिकपारलौकिक
बेचनाखरीदनाएड़ीचोटी
गौणप्रमुख प्रधानकृष्णशुक्ल
घरेलूबाहरीकुरूपसुंदर
खगोलभूगोलदंडक्षमा
खराखोटाक्षमाक्रोध
संकोचीढीठखंडनमंडन
चढना ढलनामुक्तग्रस्त
दासप्रभु बंदखुला
विधिनिषेधगोचरअगोचर
सदयनिदयगद्यपद्य
कुख्यातविख्यातग्रामविशिष्ट
पदावनतिपदोन्नतिक्रियाप्रतिक्रिया
अंतप्रारम्भकुमार्गसुमार्ग
करीबीदूर केबीचकिनारा
कठिनाईसरलताकोपकृपा
भलाईबुराईकुपुत्रीसुपुत्री
कुलटापतिव्रताकच्चापक्का
भृत्यप्रभुकमज्यादा
अवसादप्रसादकाबिलनाकाबिल
सकामनिष्कामकायरनिडर
मोटापतलाखरीदबिक्री
बदनेकखीजनारीझना
स्वर्गनरकखलसज्जन
अनामनामखद्यअखाद्य
सामान्यप्रमुखखिलनामुरझाना
नित्यअनित्यखंडनमंडन
कुपोषणपोषणकुख्यातविख्यात
परिचितअपरिचितकदाचारसदाचार
अप्रभावितप्रभावितबदबूखुशबू
स्त्रीपुरुषखुशकिस्मतबदकिस्मत
Vilom Shabd in Hindi
Opposite Words :विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi
Opposite Words :विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi

विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi

गठीलाढीलाअंगीकारअस्वीकार
केंद्रितविकेन्द्रितअंतअनंत
कुकृतिसुकृत्यअंतर्मुखीवहिर्मुखी
सदाचारकदाचारअकामसुकाम
कभी–कभीअक्सरअकालसुकाल
गतिरोधनिर्विरोधअक्सरकभी-कभार
गंभीरसहजअगमसुगम
आतिथेयअतिवृष्टिअगलापिछला
अग्निजलअग्रपश्च
अघअनघअजीबअनोखा
अचरचरअजेयजेय
अच्छाबुराअज्ञविज्ञ
चढ़ावउतारअतिअल्प
अतलअतलअधिकन्यून
अछूतछूतअधमउत्तम
चिन्मयअचिन्मयअधःउपरि
चतुरमूर्खअदोषसदोष
चाहअनचाहअदेयदेय
चिरन्तरनश्वरअत्यधिकअत्यल्प
चोरपुलिसअतुकान्ततुकान्त
Vilom Shabd in Hindi
अधिकारीअनाधिकारीअरुचिरुचि
अधुनातनपुरातनअर्जनवर्जन
अनाथसनाथअर्थअनर्थ
अनाहूतआहूतअर्थीप्रत्यर्थी
अनित्यनित्यअर्पणग्रहण
अनिवार्यवैकल्पिकअर्पितगृहीत
अनुकूलप्रतिकूलअर्वाचीनप्राचीन
अनुग्रहविग्रहअल्प अधिक
अनुजअग्रजअल्पसंख्यकबहुसंख्यक
अनुपस्थितउपस्थितअवरप्रवर
अल्पायुदीर्घायुअवनतउन्न्त
अवनतिउन्नतिअवनिअम्बर
अवरप्रवरअश्रुहास
अस्तउदयआकीर्णविकीर्ण
आकाशपातालआकर्षणविकर्षण
अनुमति देनामना करनाआधारनिराधार
अनुरक्तिविरक्तिआदिष्टनिषिद्ध
अनुरागविरागआदिअंत
अनुलोमप्रतिलोमआदिअनादि
अनेकएकआदानप्रदान
अनेकताएकताआदर्शयथार्थ
अनैक्यऐक्यआदरअनादर
अन्तरंगबहिरंगआदत्तप्रदत्त
अन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्धआत्मापरमात्मा
अन्धकारप्रकाशआतुरअनातुर
अपनापरायाआजादीगुलामी
अपमानसम्मानआच्छादितअनाच्छादित
अपेक्षानगदआचारअनाचार
अपेक्षाउपेक्षाआग्रहीदुराग्रही
अभिज्ञअनभिज्ञआग्रहदुराग्रह
अभिमाननम्रताआगतअनागत
अमरमर्त्यआकुंचनप्रसारण
अमावस्यापूर्णिमाआगमलोप
अमृतविषआगामीगत, विगत
अरागसुरागआधुनिकप्राचीन
अस्वस्थस्वस्थआनाजाना
Opposite Words in Hindi

Opposite Words विलोम शब्द इन हिंदी | Vilom Shabd in Hindi FAQ

विलोम शब्द किसे कहते है ?

किसी शब्द के विपरीत (उल्टा) शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है।

परीक्षा का विलोम शब्द क्या है ?

परीक्षा का विलोम शब्द अज्ञानता या उपेक्षा होता है।

विलोम को अंग्रेजी में क्या कहते है ?

विलोम को अंग्रेजी में Synonym कहते है।

अमावस्या का विलोम शब्द क्या है ?

अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा है।

अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या है ?

अस्वस्थ का विलोम शब्द स्वस्थ है।

Leave a Comment

Join Telegram